שירים

חיפוש

ניגלו ימיי
כגלות ימי הבלימה.
מחוללים בשעריי
לילות אפלים
וכוכבים מרצדים.
את קמעות אהבתי
נתתי לרוח
השבעתיה באופל.
מסרתי עוז נפשי
לידיה
שתתיר לילות בהירים
לחפש אחר אבידתי.

תגובות